Procediment per a la concessió, proclamació i lliurament

pastoral liturgica

Procediment per a la concessió del Memorial

a) Durant els mesos d’octubre i novembre els membres del Centre de Pastoral Litúrgica podran presentar, al President del Centre, propostes de possibles candidats. També podran presentar propostes les entitats d’alguna manera vinculades amb la litúrgia i la pastoral litúrgica.

b) Durant el mes de desembre el President i el Consell del Centre de Pastoral Litúrgica decidiran la concessió del Memorial a una de les candidatures proposades o bé, si es considera oportú, a dues d’elles simultàniament. La concessió del Memorial no es podrà declarar deserta.

c) Durant el mes de gener es farà públic el nom del guanyador del Memorial i el format de l’acte de proclamació i lliurament.

d) En una data entorn del 10 de febrer tindrà lloc l’acte públic de proclamació i lliurament del Memorial.

Proclamació i lliurament del Memorial

La proclamació i lliurament del Memorial es durà a terme cada any en un acte públic entorn de la data del 10 de febrer, aniversari de la mort del bisbe Pere. La concessió del Memorial comportarà la publicació en el primer número de l’any de la revista «Phase» del nom del seu receptor o receptora i la ressenya de les motivacions de la seva concessió.

Memorials atorgats